KONKURS FOTOGRAFICZNY "PASJONACI GÓR"


2020-05-15

KONKURS "PASJONACI GÓR".


DRODZY UCZNIOWIE


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym. Jest on skierowany do pasjonatów fotografii i miłośników gór. Osób wrażliwych na piękno otaczającej nas przyrody i szanujących świat zwierząt.


Celem konkursu jest ukazanie piękna gór Polski oraz rozbudzenie pasji fotograficznej uczniów.

Pracę należy nadesłać do 01.06.2020 r. na adres podany w regulaminie konkursu.


Klaudia Machaczka / Wiesław Wawak


------------------------------------------------------------------

 

Regulamin Konkursu „Pasjonacie gór”


Przepisy ogólne:


Organizatorami konkursu „Pasjonaci gór” są nauczyciele Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Wiesław Wawak, Klaudia Machaczka.


Konkurs jest adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.


Konkurs jest organizowany na zasadach określonego niniejszym regulaminem.


Celem konkursu jest:


- ukazanie piękna polskich gór;

- popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki;

- uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody;

- rozbudzenie w uczniach twórczej postawy.


Nadesłanie prac jest na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.


Przepisy dotyczące prac:


Tematem konkursu są góry (zarówno Polski jak i świata).

Każdy uczestnik może dostarczyć maksimum 3 prace.

Zdjęcia nadesłane w konkursie mogą być kolorowe lub czarno-białe.

Technika wykonania fotografii jest dowolna.

Fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej oraz takie, na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) zostaną zdyskwalifikowane. Nie będą oceniane prace, z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej oraz zdjęcia powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).

Dopuszcza się korektę zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie, rozjaśnienie).

Prace należy wysyłać na adres mailowy:

Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział w konkursie (załącznik).


W wiadomości, razem ze zdjęciem konkursowym, należy podać:


a) imię i nazwisko autora zdjęcia,

b) klasę, do której uczęszcza uczestnik,

c) tytuł pracy,

d) miejsce wykonania zdjęcia.


Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych. Uczestnik jest zobowiązany do uzyskania od osób, którym przysługują przedmiotowe prawa, wszelkich niezbędnych praw, licencji, zgód i upoważnień w zakresie niezbędnym do uczestniczenia w konkursie. Naruszenie przez uczestnika powyższych postanowień będzie traktowane jako istotne naruszenie regulaminu, skutkujące natychmiastowym wykluczeniem z udziału w konkursie. Uczestnik będzie wyłącznie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanej fotografii i poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez organizatora w ramach konkursu.


Rozstrzygnięcie konkursu:


Termin nadesłania prac mija 01.06.2020r.

Oceny prac dokona jury konkursu.


Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach:

Pierwsza grupa: klasy 1-4

Druga grupa: klasy 5-8


Osoby nagrodzone otrzymają wpis z zachowania, dyplom oraz drobny upominek.

Rozstrzygnięcie konkursu będzie na apelu na zakończenie roku szkolnego.


Publikacja zdjęć i nagrodzonych:


Organizator konkursu ma prawo do nieodpłatnego umieszczenia nadesłanych prac na stronie internetowej szkoły (oznaczony autor pracy).

opracowanie: Klaudia Machaczka  / Wiesław Wawak

zatwierdził: dyrektor Grzegorz Żak