Dzisiaj jest środa, 21 listopada 2018 roku.
Zaloguj się
Zarejestruj się

Zesp? szkolno-gimnazjalny w Nowej Wsi

Cytat dnia: "Miłość jest córką wiedzy. Im głębsze poznanie, tym gorętsze ukochanie. "

REKORD POBITY!

Tegoroczna zbirka kasztanw i ?o??dzi zako?czy?a si? ogromnym sukcesem. Zebrali?my a? 2516 kg.

Wyr?nienie Kaliny Mrzyg?d w Gminnym Konkursie Plastycznym

9.11.2018 r. uczennica klasy 3a Kalina Mrzyg?d zosta?a wyr?niona w Gminnym Konkursie Plastycznym - Barwy niepodleg?o?ci-Jzef Pi?sudski widziany oczami dziecka organizowanym przez SP nr 1 w K?tach.

AKTYWNA TABLICA

Nasza szko?a z otrzyma?a dotacj? w ramach Rz?dowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniw i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna tablica.

Turniej pi?ki siatkowej

W minion? sobot? (17 listopada) uczennice naszej szko?y wzi??y udzia? w drugiej edycji turnieju pi?ki siatkowej "4" o Puchar Prezesa MKS Andrychw.

smoklasi?ci zwiedzili krakowskie wy?sze uczelnie

14 listopada, uczniowie kl. 8a i 8b uczestniczyli w zaj?ciach warsztatowych na Akademii Grniczo-Hutniczej i lekcjach muzealno-dydaktycznych na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie, pod opiek? pa? B. Dwornik, D. Gwiazdo? i B. Matusiak.

Akademia Siatkwki - turniej ch?opcw

W miniona ?rod?, 14 listopada, w K?ckiej Trjce odby? si? inauguracyjny turniej singli ch?opcw z klas IV.

  • REKORD POBITY!

  • Wyr?nienie Kaliny Mrzyg?d w Gminnym Konkursie Plastycznym

  • AKTYWNA TABLICA

  • Turniej pi?ki siatkowej

  • smoklasi?ci zwiedzili krakowskie wy?sze uczelnie

  • Akademia Siatkwki - turniej ch?opcw

OG?OSZENIA BIE??CE

KONSULTACJE Z RODZICAMI


Najbli?sze konsultacje wychowawcw z rodzicami

odb?d? si? w dniu 25 pa?dziernika 2018 r. (czwartek) o godz. 17:00.

W pierwszej ich cz??ci zapraszam wszystkich rodzicw do sali gimnastycznej

na ok. 30-minutow? prelekcj?

dot. tematu cyberuzale?nienia i agresji w?rd uczniw.

Nast?pnie odb?d? si? spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Grzegorz ?ak

dyrektor

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21 wrze?nia 2018 r. do Szko?y Podstawowej w Nowej Wsi wp?yn??a petycja o rozpatrzenie mo?liwo?ci remontu szkolnej ?azienki, a tym samym przyst?pienia szko?y do konkursu na zasadach okre?lonych w stosownych regulaminie. Organizatorem akcji pod nazw? Wzorowa ?azienka jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzib? w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsi?biorcw pod numerem KRS 0000603464. Podmiotem sk?adaj?cym petycj? jest Osoba Prawna: Szulc-Efekt. sp.z o.o., Warszawa. Z tre?ci? przedmiotowej petycji mo?na si? zapozna? poni?ej:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 sierpnia 2018 r. do Szko?y Podstawowej w Nowej Wsi wp?yn??a petycja o przeprowadzenie analizy i rozwa?enie instalacji na dachu budynku szko?y systemw fotowoltaicznych polegaj?cych na przetwarzaniu z promieniowania ?wiat?a s?onecznego i przekszta?ceniu jej w energi? elektryczn?. Podmiotem sk?adaj?cym petycj? jest Osoba Prawna: Szulc-Efekt. sp.z o.o., Warszawa. Z ca?? tre?ci? przedmiotowej petycji mo?na si? zapozna? poni?ej: